Käesolevad kullerteenuse tellimistingimused reguleerivad Jet Express OÜ (edaspidi Jet Express) ja kullerteenuse tellija (edaspidi kliendi) vahelisi tellimistingimusi ja korda. Jet Express jätab endale õiguse muuta käesoleva kullerteenuse tellimistingimusi vastavalt vajadusele.

1. ÜLDINE

1.1. Käesolevad tellimistingimused rakenduvad kõikidele klientidele, kes tellivad kullerteenuseid või sellega seotud teenuseid.
1.2. Jet Expressil on õigus kullerteenuste tellimistingimusi muuta, teavitades sellest kliente kodulehel ette vähemalt 30 päeva.
1.3. Mõisted:
1.3.1. Jet Express – Jet Express OÜ, kullerteenuse osutaja
1.3.2. Klient – kullerteenuse tellija.
1.3.3. Saadetis – lähtekohast saajalt sihtkohani saajani transporditav pakk.
1.3.4. Saatja – füüsiline või juriidiline isik, kes edastab saadetise kullerile ning vastutab saadetise korrektse markeeringu ning seaduspärase sisu eest.
1.3.5. Saaja – füüsiline või juriidiline isik, kes võtab vastu saadetise kullerilt.
1.3.6. Kuller – Jet Express töötaja, kes tegeleb saadetiste transpordiga saatjalt saajani.
1.3.7. Tellimus – kliendi poolt esitatud tellimus kullerteenuse osutamiseks.

2. NÕUDED SAADETISELE JA PAKENDAMISELE

2.1. Saatja on vastutav täielikult saadetise transpordikindla pakendamise ning markeerimise eest.
2.2. Saadetis peab olema pakendatud eesmärgiga tagada igakülgne saadetise transpordikindlus. Saadetis peab kannatama tavapärast transporti, saadetise pakend ei tohi tekitada kahju teistele tavapärastele saadetistele. Pakendamata või mittenõuetekohase saadetise pakendamisel ei vastuta Jet Express saadetise võimalike tekkivate vigastuste, purunemise või hävimise eest.
2.3. Saadetis peab olema markeeritud järgneva infoga: saadetise saatja (nimi, aadress, telefon), saadetise saaja (nimi, aadress, telefon), kohaletoimetamise tingimused (juhul, kui kohaletoimetamine ei toimu tavapärastel tingimustel), tellimuse eest tasuja (kui see erineb saatjast).
2.4. Kui saadetis koosneb mitmest pakist, tuleb kõik pakid markeerida nõuetekohaselt ning lisada saadetise numeratsioon (näit. 3/1, 3/2, 3/3).
2.5. Erimõõtmelised, kergestipurunevad, raskekaalulised, suuremõõtmelised elektroonikaseadmed jms saadetised peavad olema pakendatud vastavalt saadetiste võimalustele ning tagama maksimaalse saadetise säilimise.
2.6. Pakendamata saadetiste transport on täies ulatuses kliendi riisikol.
2.7. Pakendamise mittevastavusest on klient kohustatud teatama Jet Expressi enne teenuse tellimist. Juhul, kui klient on jätnud Jet Expressi saadetise pakendamise puudustest teavitama, teavitab sellest kuller koheselt Jet Expressi klienditeenindust.
2.8. Saadetise pakendivigade ilmnemisest tuleb koheselt teavitada Jet Expressi klienditeenindust. Kulleril on kohustus edastada vastav info klienditeenindusele ning teavitada saatjat, et pakend on enne transporti vigastatud. Võimalusel fikseeritakse vigastused enne transporti tellimuses. Hilisemaid kliendipretensioone sellistel juhtudel ei arvestata.

3. KEELATUD SAADETISED

3.1. Jet Express keeldub vastu võtmast järgmised saadetisi:
3.1.1. Saadetis, mis transpordi käigus võib ilmselgelt hävineda.
3.1.2. Saadetis, mille transpordi käigus võivad hävida teised saadetised. Nimetatud valdkonda kuuluvad lehkavad või määrivad ained, lekkimisohtlikud ained.
3.1.3. Saadetised, mis võivad tekitada otsest kahju transpordivahendile, kullerile, keskkonnale, kolmandatele isikutele.
3.1.4. Rahvusvahelisi saadetisi, mille sisu ei ole lubatud importida või eksportida.
3.1.5. Tulirelvad, laskemoon jms.
3.1.6. ADR saadetised, mille transpordiks on vajalikud eriload. Nimetatud valdkonda kuuluvad ADR klassifikatsiooni alusel radioaktiivsed ained, lõhkeained, söövitavad ained, mürgised ained, tuleohtlikud ained, gaasilised ained jms.
3.1.7. Narkootilised ja psühhotroopsed ained.
3.1.8. Kergestipurunevad saadetised, millel ei ole tagatud transpordikindel pakend.
3.1.9. Pakendamata elektroonikaseadmed.

4. KULLERTEENUSE TELLIMINE JA OSUTAMINE

4.1. Kliendil on võimalik tellida kullerteenuseid Jet Expressis kehtivate teenuseliikide ja hinnakirja alusel. Jet Express jätab endale õiguse teha muudatusi teenuseliikide ja hinnakirjade osas.
4.2. Teenuse tellimisel lähtub klient Jet Expressi poolt väljapakutud tellimuse edastamise võimalustest.
4.2.1. Kullerteenuse tellimine telefoni teel: E-R 8.00-18.00 tel. 646 3222.
4.2.2. Kullerteenuse tellimine e-posti teel: info@kuller.ee
4.2.3. Kullerteenuse tellimine veebikeskkonnas www.kuller.ee
4.3. Kullerteenuse tellimisel on kliendil kohustus edastada saadetise, saatja ja saaja kohta kogu võimalik ja teenuse osutamiseks vajalik informatsioon, milleks on saadetise sisu kirjeldus, mõõdud, raskus, saatja ja saaja rekvisiidid. Puudliku või eksliku info edastamise eest Jet Express ei vastuta.
4.4. Jet Express kohustub hoidma kliendi ja tellimuste info konfidentsiaalsena ning edastama alltöövõtjatele vaid teenuse täitmiseks vajalik informatsioon.
4.5. Kui klient on edastanud tellimuse saatja või saaja rekvisiitide osas ekslikult ning tellimuse täitmist on alastatud, tuleb kliendil antud tellimuse eest tasuda ning esitada uus tellimus korrektse infoga.
4.6. Kui kliendi esitatud tellimuse alusel ei ole võimalik saadetist saajani edastada, võetakse kliendiga ühendust telefoni teel ning lepitakse kokku, kuhu saadetis toimetatakse. Antud juhul lisandub tellimusele lisatasu kehtiva hinnakirja alusel.
4.7. Markeerimata saadetise edastamine kullerile on keelatud. Kulleril on õigus markeerimata saadetise vastuvõtmisest keelduda.
4.8. Kliendi poolt eksliku info edastamisega seotud kulud katab klient.
4.9. Juhul, kui saaja keeldub saadetise vastuvõtmisest, tagastab kuller saadetise saatjale ning saaja on kohustatud tasuma tagasisaatmisega seotud kulud.
4.10. Saadetise kättetoimetamise kinnituseks kinnitab saaja seda oma nime ja allkirjaga Jet Expressi poolt kasutatavas infosüsteemis.

5. KULLERTEENUSTE EEST TASUMINE

5.1. Klient kohustub tasuma kullerteenuste eest esitatavaid arveid lähtuvalt Jet Expressi hinnakirjast ning esitatud arvetest.
5.2. Klient kohustub tasuma kõik arved tähtaegselt.
5.3. Maksetähtaja ületamisel on Jet Expressil õigus rakendada meeldetuletustasu 3 EUR meeldetuletuse kohta, millele lisandub käibemaks 20%.
5.4. Üle 30 päeva maksuvõlglased edastatakse võlgade sissenõudmiseks inkassofirmadele. Kõik antud toimingutega seotud kulutused sh. sissenõudekulud, viivised ja muud võimalikud kulud kannab klient. Kuni võlgnevuse likvideerimiseni on Jet Expressil õigus kullerteenuse osutamine ning kõikide teiste teenuste osutamine võlgnikule peatada. Teenuse osutamise peatamisega ei ole Jet Express kohustatud hüvitama kliendile võimalikud tekkivaid kahjusid.

6. VASTUTUS

6.1. Jet Express vastutab saadetise eest alates saadetise vastuvõtmisest saatjalt kuni saadetise üleandmiseni saajale.
6.2. Jet Expressil on kohustus tellimuse täitmisel ilmnenud probleemidest ja tõrgetest teavitada klienti esimesel võimalusel.
6.3. Jet Express on kohustatud tegema kõik endast oleneva kadunud saadetise leidmisel. Saadetis loetakse kadunuks, kui saadetist ei ole jõudnud saajani 30 tööpäeva jooksul arvestades planeeritud saadetise kohaletoimetamise ajast alates.
6.4. Jet Express on kohustatud kandma lisatranspordikulud õigesse sihtkohta juhul, kui saadetis viiakse kulleri eksimusel vale adressaadini.
6.5. Jet ExpressI süül saadetise kadumisel või hävimisel kohustub Jet Express hüvitama kliendile kaduma läinud või hävinenud eseme või selle detaili vastavalt saadetise soetusväärtusele, kuid mitte rohkem kui 8,33 SDR-i (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) ulatuses.
6.6. Hilinenud, kaotatud või purunenud saadetise kaudseid kulusid nagu saamatajäänud tulu ja mittevaralist kahju Jet Express kliendile ei hüvita.
6.7. Jet Express ei vastuta pakkide hilinemise eest juhul, kui tegemist on vääramatu jõuga.
6.8. Klient on kohustatud hüvitama Jet Expressile kullerteenuste tellimistingimuste rikkumisest ja pooltevaheliste lepingute rikkumisega tekkinud kahju ja kulud koguulatuses.

7. PRETSENSIOONIDE ESITAMINE.

7.1. Kõik teenuse osutamisega seotud pretensioonid esitab klient Jet Expressile kirjalikult e-posti vahendusel info@kuller.ee hiljemalt 7 päeva jooksul teenuse osutamisest alates. Pretensiooni tuleb märkida kõik tellimust puudutav informatsioon koos kalkuleeritud kahju summaga.
7.2. Juhul, kui saadetis on saaja poolt vastu võetud ning kirjalikult kinnitatud saadetise üleandmine, loetakse saadetis kohaletoimetatud komplektses ning mittepurunenud seisukorras.
7.3. Kõik esitatud arvetega seotud pretensioonid esitab klient Jet Expressile 7 päeva jooksul alates arve saamise hetkest e-posti vahendusel arved@kuller.ee.
7.4. Kõik vaidlused lahendavad osapooled läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

8. KINDLUSTUS.

8.1. Kõik saadetised on kaitstud vedaja vastutuskindlustusega ja selle eest juurde maksma ei pea. Jet Express vastutab saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsiooni ja võlaõigusseadusele piirmääraga kuni 8,33 SDRi kahjustunud või kaotsiläinud saadetise või selle osa kilogrammi eest.
8.2. Kallimatele ja hinnalisematele saadetistele soovitame juurde sõlmida täiendava varakindlustuse.
8.3. Varakindlustuse sõlmimisel pannakse kirja paki sisukirjeldus ning kliendi poolt nimetatud väärtus.
8.4. Täiendavalt ei saa kindlustada järgmisi saadetisi:
8.4.1. Keelatud saadetised(vt punkt 3)
8.4.2. Antikvaarseid esemeid, mündi-, margikogusid ja muid kollektsioone
8.4.3. Rahasaadetisi, obligatsioone, münte, väärismetalle ja -kive, väärtpabereid
8.4.4. Vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud või purunemiskindlalt pakitud
8.4.5 Radioaktiivseid, söövitavaid, tuleohtlikke, külmakartlikke, mürgiseid, lehkavaid, määrivaid aineid
8.4.6 Vastava pakendita teravaid ja lõikavaid esemeid
8.4.7 Lisaks ka puuduliku või rikutud pakendiga saadetisi