1. YLEISTÄ

1.1. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin, jotka tilaavat kuriiripalveluja tai niihin liittyviä palveluja.

1.2. Jet Expressillä on oikeus muuttaa kuriiripalvelujen tilausehtoja, ilmoittamalla asiasta asiakkaille yrityksen verkkosivuilla vähintään 30 päivää etukäteen.

1.3. Määritelmät:

1.3.1. Jet Express – Jet Express OÜ, kuriiripalvelujen tarjoaja

1.3.2. Asiakas – kuriiripalvelun tilaaja.

1.3.3. Lähetys – paketti, joka kuljetetaan määränpäähän ja luovutetaan vastaanottajalle.

1.3.4. Lähettäjä – luonnollinen tai oikeushenkilö, joka luovuttaa lähetyksen kuriirille ja vastaa lähetyksen oikeasta merkinnästä ja lainmukaisesta sisällöstä.

1.3.5. Vastaanottaja – luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaanottaa lähetyksen kuriirilta.

1.3.6. Kuriiri – Jet Expressin työntekijä, joka toimittaa lähetyksen lähettäjältä vastaanottajalle.

1.3.7. Tilaus – asiakkaan tekemä tilaus kuriiripalvelun toteuttamiseksi.

2. VAATIMUKSET LÄHETYKSELLE JA PAKKAUKSELLE

2.1. Lähettäjä vastaa täysin kuljetuksen asianmukaisesta pakkauksesta ja merkinnästä.

2.2. Lähetys on pakattava tavalla, joka varmistaa lähetyksen kuljetuksenkestävyyden. Lähetyksen on kestettävä tavanomaista kuljetusta eikä pakkaus saa vahingoittaa muita tavanomaisia lähetyksiä. Jet Express ei vastaa pakkaamattoman tai epäasianmukaisesti pakatun lähetyksen mahdollisista kuljetusvaurioista, rikkoutumisesta tai tuhoutumisesta.

2.3. Lähetyksen merkintäkyltissä tulee olla seuraavat tiedot: lähetyksen lähettäjä (nimi, osoite, puhelin), lähetyksen vastaanottaja (nimi, osoite, puhelin), toimituksen ehdot (jos poikkeavat normaaleista), maksaja (jos se ei ole lähettäjä).

2.4. Jos lähetys koostuu useasta paketeista, kaikki paketit on merkittävä asianmukaisesti ja lähetys numeroitava (esim. 3/1, 3/2, 3/3).

2.5. Erikoismittaiset, herkästi rikkoutuvat, painavat esineet, suurikokoiset elektroniikkalaitteet yms. lähetykset on pakattava mahdollisuuksien mukaan tavalla, joka varmistaa parhaiten lähetyksen säilymisen hyvässä kunnossa.

2.6. Pakkaamattomien lähetysten kuljetus tapahtuu kokonaan asiakkaan riskillä.

2.7. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan puutteellisesta pakkauksesta Jet Expressille ennen palvelun tilaamista. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut Jet Expressille puutteellisesta pakkauksesta, kuriirin on välittömästi ilmoitettava asiasta Jet Expressin asiakaspalveluun.

2.8. Jet Expressin asiakaspalvelulle on välittömästi ilmoitettava kaikista pakkausvirheistä. Kuriiri on velvollinen toimittamaan asiaankuuluvat tiedot asiakaspalveluun ja ilmoittamaan lähettäjälle, että paketti on vioittunut ennen kuljetusta. Jos mahdollista, viat kirjataan tilaukseen ennen kuljetusta. Myöhempiä reklamaatioita ei tällaisissa tapauksissa oteta huomioon.

 

3. KIELLETYT LÄHETYKSET

 

3.1. Jet Express ei ota toimitettavaksi seuraavia lähetyksiä:

3.1.1. Lähetykset, jotka voivat ilmiselvästi tuhoutua kuljetuksessa.

3.1.2. Lähetykset, jotka voivat aiheuttaa muiden lähetysten tuhoutumisen tai vahingoittumisen kuljetuksen aikana. Tähän ryhmään kuuluvat pahanhajuiset tai tahraavat esineet, vuotavat aineet.

3.1.3. Lähetykset, jotka voivat aiheuttaa suoraa vahinkoa ajoneuvolle, kuriirille, ympäristölle, kolmansille osapuolille.

3.1.4. Kansainväliset lähetykset, joiden sisältöä ei saa tuoda maahan tai viedä maasta.

3.1.5. Tuliaseet, ampumatarvikkeet ja niiden kaltaiset tavarat.

3.1.6. ADR-lähetykset, joiden kuljettamiseen vaaditaan erikoislupia. Tähän ryhmään kuuluvat ADR-luokituksen mukaiset radioaktiiviset aineet, räjähteet, syövyttävät aineet, myrkylliset aineet, syttyvät aineet, kaasumaiset aineet ym.

3.1.7. Huumausaineet ja psykotrooppiset aineet.

3.1.8. Helposti rikkoutuvat esineet ilman turvallista kuljetuspakkausta.

3.1.9. Pakkaamattomat elektroniset laitteet.

 

4. KURIIRIPALVELUN TILAAMINEN JA TOIMITTAMINEN

 

4.1. Asiakas voi tilata kuriiripalveluja Jet Expressin voimassaolevien palvelutyyppien ja hinnaston perusteella. Jet Express pidättää oikeuden muuttaa palveluiden tyyppejä ja hinnastoja.

4.2. Asiakas käyttää palvelujen tilaamiseen Jet Expressin tarjoamia tilauskanavia.

4.2.1. Kuriiripalvelun tilaaminen puhelimitse:              Ma-Pe 8.00–18.00 puh. +372 646 3222.

4.2.2. Kuriiripalvelun tilaaminen sähköpostitse:              info@kuller.ee

4.2.3. Kuriiripalvelun tilaaminen online-ympäristössä:              www.kuller.ee

4.3. Asiakas on kuriiripalvelun tilaamisen yhteydessä velvollinen ilmoittamaan kaikki tarvittavat tiedot, koskien lähetyksen sisältöä (kuvaus, mitat, paino), lähettäjää ja vastaanottajaa (tunnistetiedot). Jet Express ei ole vastuussa puutteellisten tai virheellisten tietojen välittämisestä.

4.4. Jet Express sitoutuu säilyttämään asiakas- ja tilaustietojen luottamuksellisuuden ja luovuttamaan aliurakoitsijoille ainoastaan palvelun suorittamiseen tarvittavat tiedot.

4.5. Jos asiakas on esittänyt virheelliset tunnistetiedot ja lähetyksen toimitus on aloitettu, asiakkaan on maksettava virheellisestä tilauksesta ja tehtävä uusi tilaus oikeilla tiedoilla.

4.6. Jos lähetystä ei ole mahdollista luovuttaa vastaanottajalle asiakkaan antamien tietojen perusteella, asiakkaaseen otetaan puhelimitse yhteyttä ja sovitaan, mihin lähetys toimitetaan. Siinä tapauksessa tilauksesta peritään lisämaksu voimassa olevan hinnaston perusteella.

4.7. Merkitsemättömän lähetyksen luovuttaminen kuriirille on kielletty. Kuriirilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta merkitsemätöntä lähetystä.

4.8. Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista aiheutuneet kustannukset korvaa asiakas.

4.9. Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta lähetystä, kuriiri palauttaa lähetyksen lähettäjälle ja vastaanottajan on maksettava palautukseen liittyvät kustannukset.

4.10. Vastaanottaja vahvistaa lähetyksen vastaanottamisen nimellään ja allekirjoituksellaan Jet Expressin käyttämässä tietojärjestelmässä.

5. MAKSUJÄRJESTELYT

5.1. Asiakas sitoutuu maksamaan tilaamistaan kuriiripalveluista Jet Expressin hinnaston ja laskujen mukaisesti.

5.2. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki laskut ajoissa.

5.3. Jos maksuaika ylittyy, Jet Express on oikeutettu perimään 3 euron suuruisen muistutusmaksun, johon lisätään 20% arvonlisävero.

5.4. Kun laskun eräpäivästä on kulunut 30 päivää eikä laskua ole maksettu, saatava siirretään perittäväksi perintätoimistolle. Kaikki ao. kulut, mukaan lukien perintäkustannukset, viivästyskorko ja muut mahdolliset kustannukset, maksaa asiakas. Jet Expressillä on oikeus keskeyttää kuriiripalvelun ja kaikkien muiden palvelujen toimittaminen velalliselle, kunnes kaikki velat on maksettu. Palvelun keskeyttämisen tapauksessa Jet Express ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

 

6. VASTUUT

6.1. Jet Express vastaa lähetyksestä sen lähettäjältä vastaanottamisesta lähtien vastaanottajalle luovuttamiseen saakka.

6.2. Jet Express on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle välittömästi tilauksen täyttämisessä ilmenneistä ongelmista ja esteistä.

6.3. Jet Express on velvollinen tekemään kaikkensa kadonneen lähetyksen löytämiseksi. Lähetys katsotaan kadonneeksi, jos se ei ole saapunut vastaanottajalle 30 työpäivän kuluessa sovitusta toimitusajankohdasta.

6.4. Jet Express vastaa lähetyksen oikeaan määränpaikkaan toimittamisen lisäkustannuksista, jos lähetys toimitetaan väärään osoitteeseen kuriirin virheen takia.

6.5. Jos lähetys häviää tai katoaa Jet Expressin syystä, Jet Express sitoutuu korvaamaan asiakkaalle ao. lähetyksen tai sen osan hankinta-arvon, kuitenkin enintään 8,33 SDR (Kansainvälisen valuuttarahaston varantoväline).

6.6. Jet Express ei korvaa asiakkaalle myöhästyneestä, kadonneesta tai rikkoutuneesta lähetyksestä johtuvia epäsuoria kustannuksia, kuten menetettyä tuloa ja aineetonta vahinkoa.

6.7. Jet Express ei ole vastuussa toimituksen myöhästymisestä, jos sen syynä on ylivoimainen este.

6.8. Asiakas on velvollinen korvaamaan Jet Expressille kaikki kuriiripalvelujen tilausehtojen sekä osapuolten välisten sopimusten rikkomisesta aiheutuneet vahingot ja kulut.

7. REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY

7.1. Kaikki palveluun liittyvät reklamaatiot on esitettävä Jet Expressille sähköpostitse osoitteeseen info@kuller.ee viimeistään 7 päivän kuluttua palvelun toimittamisesta. Reklamaatiossa on ilmoitettava kaikki tilaukseen liittyvät seikat sekä arvioitu tappion määrä.

7.2. Jos vastaanottaja on vastaanottanut lähetyksen ja vastaanotto on kirjallisesti vahvistettu, lähetys katsotaan toimitetuksi perille kokonaisuudessaan ja ehjänä.

7.3. Kaikki laskuihin liittyvät reklamaatiot tulee esittää Jet Expressille 7 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta sähköpostitse osoitteeseen arved@kuller.ee.

7.4. Kaikki osapuolten väliset riidat ratkaistaan neuvotteluin. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, riidat ratkaistaan Harjun alioikeudessa (Harju Maakohus).

8. VAKUUTUS

8.1. Kaikki kuljetukset on vakuutettu kuljettajan vastuuvakuutuksella eikä siitä tarvitse maksaa lisää. Jet Express on vastuussa lähetyksen vahingoittumisesta tai katoamisesta CMR-yleissopimuksen ja Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) mukaisesti, enintään 8,33 SDR vahingoittuneen tai kadonneen lähetyksen tai sen osan kg kohtaan.

8.2. Arvokkaammille lähetyksille suosittelemme ottamaan lisävakuutuksen.

8.3. Lisävakuutusta tehtäessä määritetään paketin sisältö ja arvo.

8.4. Lisävakuutusta ei voi ottaa seuraaville lähetyksille:

8.4.1. Kielletyt lähetykset (ks. osa 3)

8.4.2. Antiikkiesineet, kolikko-, postimerkki- ja muut kokoelmat

8.4.3. Rahalähetykset, obligaatiot, kolikot, jalometallit ja -kivet, arvopaperit

8.4.4. Nesteitä sisältävät säiliöt, jotka eivät ole vuototiiviisti suljettuja tai rikkoutumattomassa pakkauksessa

8.4.5. Radioaktiiviset, syövyttävät, palavat, kylmänarat, myrkylliset, pahanhajuiset tai tahraavat aineet

8.4.6. Terävät ja leikkaavat esineet, jotka eivät ole asianmukaisessa pakkauksessa

8.4.7. Lähetykset, joiden pakkaus on puutteellinen tai vaurioitunut